De Koningin Wilhelmina School staat voor vorstelijk onderwijs

Onder vorstelijk onderwijs verstaan wij: Kinderen zodanig begeleiden zodat ze tot een optimale ontwikkeling komen. Een leef- en werkklimaat in onze school creëren waarin veiligheid en geborgenheid wordt geboden, waardoor de aan onze zorg toevertrouwde kinderen met plezier naar school gaan. Wij hopen dan ook dat elk kind zich als een ‘vorst’ bij ons op school voelt. Onze school kenmerkt zich door orde, rust, structuur en persoonlijke aandacht.

Identiteit

De Koningin Wilhelmina School is een Protestants-christelijke school. Wij proberen dit tot uiting te brengen door de leerlingen vanuit een christelijke levensbeschouwing te helpen bij het vormen van normen en waarden.

Concreet houdt dit in dat we aan het begin van elke schooldag beginnen met hetzij een Bijbelverhaal, hetzij een gebed of een lied. Door middel van deze Bijbelverhalen met de daarbij behorende liederen en gesprekken over deze verhalen proberen we de leerlingen respect voor God en elkaar bij te brengen. De christelijke feesten worden uitgebreid gevierd.

Wij gaan er vanuit dat de ouders, die voor hun kind de Koningin Wilhelmina School kiezen, deze vorm van godsdienstige/ religieuze vorming respecteren.

Visie

Als team van de Koningin Wilhelmina School hebben wij onze visie als volgt verwoord:

  • binnen onze school mag je jezelf zijn met respect voor de ander; • wij spelen in op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen met als doel optimale leerprestaties te realiseren;
  • leerkrachten, ouders en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van de leerlingen (gouden driehoek);
  • ieder is verantwoordelijk voor het welbevinden van de ander;
  • wij bieden een rijke leeromgeving, waarbij ook moderne leermiddelen worden ingezet;
  • binnen de school werken wij met een doorgaande lijn;
  • als team ontwikkelen we ons voortdurend om onze visie te realiseren.