Schoolregels / huiswerkbeleid

Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Hiertoe hebben wij gedragsregels opgesteld, die de basis vormen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Iedereen – leerlingen, teamleden, ouders en anderen die zich bewegen in de school – wordt geacht zich aan die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar erop aan te spreken.

De gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar in de groep met de leerlingen vastgesteld en zijn regelmatig onderwerp van gesprek in de groep.

Huiswerkbeleid

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas gestart is. Het vormt de brug tussen thuis en onze school. Met het meegeven van huiswerk spelen we deels in op de individuele behoeften van kinderen. We geven huiswerk mee met verschillende doelen, daarom beperken we het meegeven van huiswerk niet alleen tot het opgeven van een taal- en rekenoefening of leren van een les. Ook andere opdrachten die het aanleren van vaardigheden en het zelfstandig werken bevorderen komen aan bod. Wij weten dat alle kinderen verschillend zijn en dat sommigen hierdoor meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan anderen.

Omwille van deze verscheidenheid zullen we het huiswerk waar mogelijk differentiëren op inhoud en hoeveelheid. Bij het huiswerk is het niet de hoeveelheid die telt, maar de kwaliteit. Het leerproces is belangrijker dan wat er wordt geleerd.

We zijn van mening dat een kind na een schooldag in de gelegenheid moet zijn om te spelen en we beseffen dat onverwachte opdrachten voor het kind de plannen van de ouders voor het besteden van de middag, de avond of het weekend in de war kunnen sturen. Vandaar dat er per leerjaar op vaste dagen huiswerk mee wordt gegeven, zodat u er thuis rekening mee kunt houden. Huiswerk is in onze ogen een middel om de kinderen op te voeden tot zelfstandigheid en we stellen het op prijs dat ieder kind de opgegeven taken zo goed mogelijk verricht.

Belangrijk gegeven is dat als een kind op de basisschool goed leert omgaan met huiswerk, het daar veel profijt van heeft in het voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind daarbij op verschillende manieren ondersteunen.

Download ons huiswerkbeleid