Medezeggenschap en inspraak

De M.R. is een orgaan voor medezeggenschap en inspraak. Zij adviseert de schoolleiding en het bestuur over tal van belangrijke zaken die de school aangaan. Dit kan gaan over diverse onderwerpen, zoals benoeming en ontslag van personeelsleden, schoolfinanciƫn, veranderingen in de organisatie e.d. Op sommige punten heeft de M.R. adviesrecht, op andere punten heeft ze instemmingsrecht, dat wil zeggen dat haar instemming vereist is om bepaalde veranderingen tot stand te brengen. De M.R. bestaat uit een geleding vanuit het team en een geleding vanuit de ouders. De directeur is, indien noodzakelijk, beschikbaar als adviseur.

Samenstelling M.R.

De oudergeleding van de M.R. wordt gekozen volgens schriftelijke verkiezingen. Er worden kandidaten voorgesteld, waarop alle ouders hun stem uit kunnen brengen. Degenen met de meeste stemmen komen in de medezeggenschapsraad. De leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen, voor nogmaals drie jaar. De M.R. werkt volgens een wettelijk vastgesteld reglement. Naast de eigen medezeggenschapsraad zijn wij ook nog vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin alle scholen van de stichting Kind en Onderwijs hun vertegenwoordiging hebben.