Vorstelijk
onderwijs

Het kind
staat centraal

Persoonlijke
aandacht

Rust, orde
en structuur

Samenwerken
aan succes

Plezier=
optimaal presteren

Welbevinden van ieder kind

Het welbevinden van een kind, leerkracht en ouder is een belangrijke voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Daarnaast is het van belang om een veilige omgeving te creëren waar goed onderwijs wordt aangeboden. We noemen dit een goed pedagogisch klimaat. In een goed pedagogisch klimaat komen kinderen tot goede leerresultaten en is er werkplezier.

Normen, waarden en gedrag

Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Hiertoe hebben wij een gedragsregels opgesteld, die de basis vormen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Iedereen –leerling, teamleden, ouders en anderen die zich bewegen in school- wordt geacht zich aan die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar erop aan te spreken.

De gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar in de groep met de leerlingen vastgesteld en zijn regelmatig onderwerp van gesprek in de groep. Deze gedragsregels hebben wij voor zowel leerkrachten, ouders als leerlingen vastgesteld in een drietal gedragscodes.

In alle gevallen is het bespreken van de incidenten, het gedrag en de gevolgen van het gedrag een belangrijke stap in het voorkomen van herhaling.

 

Download het gedragsprotocol