Skip to content

Een goede communicatie tussen ouders en de school is voor de ontwikkeling van uw kind van groot belang. Wij verwachten dat u de informatie- en rapportavonden bezoekt en dat u bij vragen of opmerkingen contact opneemt met de groepsleerkracht. Met behulp van onze medewerker ouderbetrokkenheid en medezeggenschapsraad zorgen wij samen voor optimale communicatie.

Wij werken met een Schoolapp. Alle ouders kunnen de schoolapp gratis downloaden via de appstore en playstore. De groepsleerkracht houdt de ouders op de hoogte van het nieuws in de klas.

Ouderbetrokkenheid 3.0
Excellent!

Onze school heeft op 20 juni 2018 het certificaat behaald voor Ouderbetrokkenheid 3.0 volgens de criteria van het bureau CPS. Ouderbetrokkenheid gaat over de samenwerking tussen ouders en school bij de schoolontwikkeling van de leerling. Hierbij zoeken we samen naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontwikkeling van het kind. Waarom? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen beter in hun vel zitten en hogere prestaties leveren wanneer ouders en leerkrachten nauw samenwerken.

De Medezeggenschapsraad

De M.R. is een orgaan voor medezeggenschap en inspraak. Zij adviseert de schoolleiding en het bestuur over tal van belangrijke zaken die de school aangaan. Dit kan gaan over diverse onderwerpen, zoals benoeming en ontslag van personeelsleden, schoolfinanciƫn, veranderingen in de organisatie e.d. Op sommige punten heeft de M.R. adviesrecht, op andere punten heeft ze instemmingsrecht, dat wil zeggen dat haar instemming vereist is om bepaalde veranderingen tot stand te brengen. De M.R. bestaat uit een geleding vanuit het team en een geleding vanuit de ouders. De directeur is, indien noodzakelijk, beschikbaar als adviseur.

De oudergeleding van de MR wordt gekozen volgens schriftelijke verkiezingen. Er worden kandidaten voorgesteld, waarop alle ouders hun stem uit kunnen brengen. Degenen met de meeste stemmen komen in de M.R. De M.R. ouderleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna ze zich herkiesbaar kunnen stellen, voor nogmaals drie jaar. De M.R. werkt volgens een wettelijk vastgesteld reglement.

Onze M.R. voor het schooljaar 2019-2020 bestaat uit:

LeerkrachtOuder
Caroline ZeilstraNathalie van Dijk
Annemiek Koenen-VosIlham Bartiza
Liselotte van RijnMarcel Keus
Back To Top